ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง BY MU 5 วัน 4 คืน 19,900 บาท

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ฉู่สง (MU 742 : 15.55-19.25)

X

X

/

YUNHUA HOTEL 4ดาว

หรือระดับเทียบเท่า

 

2

ต้าหลี่- เมืองโบราณต้าลี่-ทะเลสาบเอ๋อไห๋- ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง

/

/

/

JIXIANGYUAN HOTEL

4ดาวหรือระดับเทียบเท่า

3

ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)
โชว์จางอี้โหมว-อุทยานน้ำหยก
-ลี่เจียง-เมืองฉู่สง

/

/

/

YUNHAU HOTEL4 ดาว

หรือระดับเทียบเท่า

4

ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านชา-เขาซีซาน
(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้ง

ห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน

/

/

/

LONGWAY HOTEL4

ดาวหรือระดับเทียบเท่า

5

วัดหยวนทง-ร้านหยก-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

(MU 741 : 13.15-14.55)

 

 

 

/

X

X

 

หมายเหตุ :

  • ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ท่านละ 1,500 บาท
  • กรุณาเตรียมค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000/ทริป/ต่อท่าน

 

 

 

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 569,433