ทัวร์เกาหลี  • 17.jpg
    ไฮไลท์โปรแกรม— บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 20 กิโลกรัม(ต่อชิ้น)/ ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม— พักโรงแรม 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พัก...
Visitors: 597,112