ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Business Air

จองด่วน...ก่อนปรับราคาขึ้น...แซ๊ปแจ่มแจ๋วกว่าเดิม !!! คุ้มทุกวันเพื่อคนเดินทาง ทนทำไมกับความร้อนเหมือน "ตับจะแตก" เตรียมเก็บกระเป๋า ไปลั๊นลาคลายร้อน คุ้มครบรส ที่เกาหลี 5 วันกัน (จากปกติ 20,900 บาท) ลดเหลือ 8B Double Knock SALE เริ่มต้น 18,900บาท สายการบิน Budget Airlines  บินกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคม13 เริ่มต้น18,900บาท  (ที่นั่งจำกัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว) วันเดินทาง :   5 วัน  3 คืน  

 

       

 

เที่ยวบิน  : 

Business Air (8B) BKK-ICN/8B868   0010-0730 +  ICN-BKK/8B867      1700-2100    

T’Way (TW)  BKK-ICN/TW102    0125- 0835 +  ICN-BKK/TW101    2015-0010   

Jin Air (LJ)  BKK-ICN/LJ002     2230-0600+1 + ICN-BKK/LJ001    1720-2120    

Jeju Air (7C)  BKK-ICN/7C2202   0045-0805   +  ICN-BKK/7C2201   1930-2345

รายการ :

DAY 1 กรุงเทพฯ - เกาหลีใต้

DAY 2 (-.L.D) สนามบินอินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส La Provernce - เกาะนามิ –ป้อมมรดกโลกฮวาซอง (+ หรือ –พระราชวังแฮกุง) – พักที่จังหวัดเคียงกี

DAY 3 (B.L.-) เทศกาลเล่นสกีสโนว์ ณ ลานสกี – กิมจังกิมจิฮันบก – เที่ยวสวนกรีนเฮาส์สตอร์เบอร์รี่ (เริ่มเทศกาลเก็บ ประมาณ 20 ธันวาคม) เต็มอิ่มตลอดช่วงบ่ายบ่ายถึงค่ำ@สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Special Pass) และเทศกาลเล่นสโนสเลด (เริ่มประมาณ 7 ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์)  – พักที่จังหวัดเคียงกี

DAY 4 (B.L.D) กรุงโซล - ศูนย์โสมสมุนไพร - Cosmetic Shop - ถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower@ภูเขานัมซาน + Love Rock Cable - Duty Free - เมียงดอง - ฟรี!! ชมโชว์ Fanta Stick หรือ Miso Show – พักที่กรุงโซล

DAY 5 (B.L.-) ฮ๊อกเก็ตนามู - Trick Art Museum  "ภาพวาดลวงตาสามมิติ " - Korea Shopping Center - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

 

เกาหลี วัน     (ที่นั่งจำกัด จองก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว) 

(เด็ก 2-7 ปี ห้องพัก = ผู้ใหญ่2 + เด็ก1 ไม่มีเตียงเด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว)                                        

สกุลเงิน  ไทย

ราคาท่านละ

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

คืนอาทิตย์

 

 

มกราคม     27-31 ** JIN AIR (LJ)

18,900

4,900

กุมภาพันธ์    03-07, 10-14, 17-21, 24-28

18,900

4,900

กุมภาพันธ์    24-28 ** T’Way (TW)

19,900

4,900

มีนาคม      03-07  ถ้าไปหลังจากนี้   แนะนำซื้อรายการ U R BEAUTIFUL

18,900

4,900

คืนจันทร์

 

 

กุมภาพันธ์    04-08, 11-15, 25-01 มี.ค.

18,900

4,900

มีนาคม      04-08  ถ้าไปหลังจากนี้   แนะนำซื้อรายการ U R BEAUTIFUL

18,900

4,900

คืนอังคาร   , เสาร์

 

 

มกราคม     29-02 ก.พ. ** JEJU AIR (7C) 

20,900

4,900

มีนาคม      02-06  ถ้าไปหลังจากนี้ แนะนำซื้อรายการ U R BEAUTIFUL

19,900

4,900

คืนพุธ

 

 

กุมภาพันธ์    06-10, 13-17, 20-24, 27-03 มี.ค.

20,900

4,900

คืนพฤหัส

 

 

กุมภาพันธ์    07-11, 14-18, 28-04  มี.ค.

20,900

4,900

คืนศุกร์

 

 

กุมภาพันธ์    08-12, 15-19

20,900

4,900

มีนาคม      01-05  ถ้าไปหลังจากนี้ แนะนำซื้อรายการ U R BEAUTIFUL

20,900

4,900

 

อัตราค่าบริการรวม ตามรายการ:  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ พร้อมที่พัก  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ + บัตรเข้าชมสถานที่ + ค่ารถนำเที่ยว + ค่าผู้นำทัวร์ (มัคคุเทศน์) อำนวยความสะดวก + ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. (ไม่เกินท่านละ 2 ชิ้น) +  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท ต่ำกว่า 15 ปีหรืออายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน  

ราคาค่าบริการไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าทิปคนขับรถและไกด์วันละ 5000 วอน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท (น้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ)  ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%    เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน (ช่วงวันหยุดหรือวันเทศกาลหรือเที่ยวบินเหมาลำ)  ทันทีที่ได้รับยืนยันการจองพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทางและชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิกการจอง 1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมลล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันทำการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น  โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท  2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-25 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ 4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%  (การเดินทางที่ต้องซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิน  หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight  หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการการันตีค่าห้องพัก การการันตึแพกเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องหรือฤดูกาลท่องเที่ยว   การคืนเงินทุกกรณี  ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

หมายเหตุ 1) ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางบินของสายการบิน  2)  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านผู้ใหญ่ และหากทางผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 4) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง เช่น ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  5) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน (ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ของสายการบิน) การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ  7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ  **ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการ และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด * หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้      ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทาง   1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง 2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง   เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 3. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รูป  ผู้จัดจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม  หากท่านคิดว่าการทำประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มอบให้นั้น...ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท่านสามารถที่จะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยที่ท่านรู้จัก ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่ทางผู้จัดจัดให้   และแนะนำสำหรับท่านไม่มีประกันสุขภาพ ควรซื้อประกันภัยสุขภาพเพิ่มเติม  เพื่อแสดงความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกับทางผู้จัด  เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมายฯ  ต้องทำในวันเวลาทำการของทางผู้จัด  ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางผู้จัด

                                           

               

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 696,278